【Linux存储系列教程】常见存储类型

一、存储类型

1.DAS 直接附加存储

 • 存储设备通过数据总线连接到主板
 • 优势:速度快
 • 劣势: 不便于共享
 • 常见磁盘接口:
  • SCSI接口
   • 320M/s
  • SATA接口
   • 6G/s
  • SAS接口
   • 6G/s
  • M.2
  • PCI-E

2.NAS 网络附加存储

 • 基于文件系统的共享
 • 通过NFS协议、CIFS协议将存储空间进行共享
 • 实现方式:
  • 专业存储设备
  • NFS服务器(Linux)
  • CIFS服务器(Windows)

san01

san02

3.SAN 存储区域网络

 • 基于块设备的共享
 • 实现方式:
  • 专业的存储设备
 • SAN类型:
  • FC SAN
   • 光纤网络存储
   • SCSI协议
  • IP SAN
   • 以太网络存储
   • iSCSI协议

san03

san04

san05